avatar

Shangzhan Zhang

Master Student
Zhejiang University
zhang3z@zju.edu.cn


About Me

I am a Master’s student at Zhejiang University, School of Computer Science and Technology. Currently, I am under the guidance of Prof.Xiaowei Zhou. Before that, I received my Bachelor’s degree from Zhejiang University. My research interests are focused on the field of computer vision, particularly in AIGC and video editing.

Publications

 1. SIGGRAPH
  Shangzhan Zhang, Sida Peng, Tao Xu, Yuanbo Yang, Tianrun Chen, Nan Xue, Yujun Shen, Hujun Bao, Ruizhen Hu, Xiaowei Zhou
  ACM Special Interest Group on Computer Graphics (SIGGRAPH), 2024.
 2. CVPR
  Yuxi Xiao*, Qianqian Wang*, Shangzhan Zhang, Nan Xue, Sida Peng, Yujun Shen, Xiaowei Zhou
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
  Highlight
 3. CVPR
  Tianrun Chen*, Chaotao Ding*, Shangzhan Zhang*, Chunan Yu, Ying Zang, Zejian Li, Sida Peng, Lingyun Sun
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
  Highlight
 4. TPAMI
  Sida Peng, Zhen Xu, Junting Dong, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Qing Shuai, Hujun Bao and Xiaowei Zhou
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2024.
 5. arXiv
  Xiao Fu, Shangzhan Zhang, Tianrun Chen, Yichong Lu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao
 6. CVPR
  Shangzhan Zhang, Sida Peng, Tianrun Chen, Linzhan Mou, Haotong Lin, Kaicheng Yu, Yiyi Liao, Xiaowei Zhou
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 7. 3DV
  Xiao Fu*, Shangzhan Zhang*, Tianrun Chen, Yichong Lu, Lanyun Zhu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao
  International Conference on 3D Vision (3DV), 2022.
 8. ICCV
  Sida Peng*, Junting Dong*, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Qing Shuai, Xiaowei Zhou, Hujun Bao
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.

Powered by Jekyll and Minimal Light theme.